Osakeyhtiön tai muun yrityksen lopettaminen

Verotus henkilöyhtiön toimintaa lopetettaessa

Kun henkilöyhtiön toiminta päättyy, yhtiön varat jaetaan yhtiömiehille. Yhtiömiesten vastuu yhtiötoiminnan aikaisista velvoitteista jatkuu.

Jos yhtiöosuudet siirtyvät yhdelle yhtiömiehelle, hän voi jatkaa toimintaa yksityisliikkeenä. Kirjanpito jatkuu entisistä tasearvoista (tasejatkuvuus).

Yhtiön toiminnan lopettaminen voi tapahtua myös niin, että yhtiö myy liiketoimintansa sitä jatkavalle henkilölle (joka voi olla muu kuin yhtiömies). Joku yhtiömiehistä (toisten suostumuksella) voi nostaa yksityisottona yhtiön liiketoimintaan kuuluvat varat ja jatkaa niillä toimintaa yksityisliikkeenä.

Yksittäinen yhtiömies voi erota yhtiöstä ja nostaa osuutensa voittovaroista.

Yksityiskäyttöönotto ja liiketoiminnan myynti aiheuttavat ylipoistojen tuloutumisen ja varausten purkautumisen.

Purkautuvan henkilöyhtiön verotuksessa yhtiön omaisuudelle määrätään luovutushinta samoin periaattein kuin otettaessa omaisuutta yksityiskäyttöön.

Vaihto-omaisuus otetaan yksityiskäyttöön alkuperäisestä hankintahinnasta tai sitä alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta. Vaihto-omaisuuden osalta ei siten yleensä synny tuloutusta. Useimmiten on tilaisuus kirjata yhtiölle kuluksi vaihto-omaisuuden arvon alentuminen. Jos vaihto-omaisuus otetaan muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön, on siitä maksettava arvonlisävero omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten mukaisesti.

Käyttöomaisuuskiinteistö otetaan yksityiskäyttöön todennäköisestä luovutushinnasta. Siten kirjanpitoon tuloutuu sekä poistot että arvonnousu. Käypä hinta arvioidaan sen mukaan, mitä siitä olisi saatu myytäessä. Muu käyttöomaisuus (esim. auto) otetaan alkuperäisestä hankintahinnasta tai sitä alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta. Tuloutusta syntyy, jos omaisuudesta on tehty enemmän poistoja kuin sen arvo on alentunut. Tuloutus tapahtuu epäsuorasti pienentämällä koko kaluston menojäännöstä.

Rahoitusomaisuus arvostetaan todelliseen arvoon. (Myynti)saatavat voidaan kirjata nimellisarvoa alempaan todennäköiseen arvoonsa, vaikka saatava ei vielä lopullisesti olisikaan arvoton.

Lopettamisvuoden verot jaetaan yhtiömiehille siinä suhteessa kuin heillä on oikeus yhtiön voittoon. Jos yhtiön kiinteistö jaetaan jako-osana yhtiömiehelle, on siirrosta laadittava kaupanvahvistajan vahvistama luovutuskirja ja siirron saajan on maksettava varainsiirtovero.

Yhtiölle mahdollisesti vahvistettava tappio ei siirry yhtiömiehelle edes yhtiön purun kautta. Jos yhtiömiehen jako-osa jää pienemmäksi kuin yhtiömiehen yhtiöön sijoittama pääomapanos, on erotus yhtiömiehelle purkutappiota. Se rinnastetaan vaihtoon ja tulee vähennettäväksi luovutustappiona luovutusvoitoista.

Jos yhtiömiehen yksityisotot ovat ylittäneet hänen pääomapanoksensa ja osuutensa vuotuiseen voittoon, on syntynyt yksityistilin negatiivinen saldo, joka yhtiöosuutta myytäessä lisätään luovutusvoittoon (TVL 46,4 §). Kun yhtiömies yhtiötä purettaessa joutuu ottamaan vastatakseen yhtymän velan, joka on syntynyt rahoitettaessa voittoa suuremmat yksityisotot (negatiivisen yksityistilin), ei yhtiöstä purun yhteydessä siirry negatiivisen yksityistilin kautta verotettavaa etuutta.

Tulontasauksella voi alentaa ansiotulo-osuuden valtionveroa (TVL 128 §). Tulontasauksen edellytyksenä on, että henkilö on saanut vähintään 2500 euron ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen vähintään kahdelta vuodelta ja joka samalla vähintään neljäsosa puhtaiden ansiotulojen kokonaismäärästä. Tällaisena tulona voidaan pitää mm. liikettä luovutettaessa saatua tuloa, johon rinnastetaan henkilöyhtiön purkautuessa tuloutuvat liikapoistot, varaukset ja käyttöomaisuuden luovutushinnat. Purkautuvan yhtiön viimeisen tilikauden normaali liiketoiminnan tulos ei ole tulontasaukseen oikeuttavaa kertatuloa.

Henkilöyhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona. Myös yhtiö on vastuussa yhtiömiehille yhtiön tuloksen perusteella määrättävästä tuloverosta, varallisuusverosta ja sairausvakuutusmaksusta.

Veronkantolain perusteella vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiölle maksuunpannuista veroista. Yhtiölle ei voida määrätä tuloveroa, mutta yhtiömies joutuu siten vastuuseen mm. työnantajasuorituksista ja arvonlisäverosta.

Henkilöyhtiölain mukaan vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön kaikista velvoitteista. Kun yhtiö on vastuussa yhtiömiehelle määrättävistä veroista, syntyy kysymys siitä, onko toinen yhtiömies vastuussa yhtiövastuunsa kautta myös toisen yhtiömiehen veroista. Lienee katsottava, että tällaista vastuuta ei ole, mutta asiasta ei tiettävästi ole ennakkotapausta.

Verotus yksityisliikettä lopetettaessa

Yksityisliikkeenä harjoitettu elinkeinotoiminta ei ole erillinen oikeushenkilö, vaan osa yrittäjän taloudellista toimintaa. Yksityisliikettä ei voi sellaisenaan myydä eikä purkaa. Kun toiminta lopetetaan, elinkeinovarallisuus siirtyy muuhun käyttöön, useimmiten yksityiskäyttöön.

Elinkeinovarallisuus siirtyy elinkeinotulolähteestä toiseen tulolähteeseen. Verovelvollisella voi olla enintään kolme tulolähdettä: elinkeinotulojen tulolähde, maatalouden tulolähde ja henkilökohtaisten tulojen tulolähde.

Siirto toiseen tulolähteeseen: Rahoitus- ja vaihto-omaisuus siirtyy alkuperäisestä hankintamenosta tai sitä alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta. Käyttöomaisuus siirretään poistamatta olevasta hankintamenosta. Vastaanottavassa tulolähteessä hankintameno on se arvo, josta omaisuus siirretään.

Purku vai sulautuminen

Yhtiön ostettua kilpailijansa ostetun yhtiön toiminta useimmiten lopetetaan. Vaihtoehtoina ovat tytäryhtiön purkaminen tai sulauttaminen.

Purettaessa purkautuvan yhtiön varat siirtyvät käyvistä arvoista emoyhtiölle. Purku siis saattaa aiheuttaa käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ja varausten purkautumisen. Sulautumisessa tasearvot siirtyvät sellaisenaan vastaanottavaan yhtiöön. Purettaessa jako-osaan kuuluvista kiinteistöistä ja arvopapereista on maksettava varainsiirtovero, mutta ei sulautumisessa. Purussa myös kiinteistön arvonlisäverovähennys saattaa tulla maksettavaksi, mutta ei sulautumisessa.

Toisaalta jos lopetettavasta yhtiöstä on maksettu ylihintaa tai osa sijoitetuista varoista on menetetty, sulautumisen yhteydessä ei synny verotuksessa vähennettävää tappiota. Purkutilanteessa ylihinta aktivoidaan emoyhtiön taseeseen pitkävaikutteiseksi menoksi. Jos purkutappioon ei liity enää tulonodotuksia, se voidaan kirjata suoraan kuluksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *